Montáž fasádního systému Lifebrick

Montáž lze provádět svépomocí pouze za předpokladu seznámení se s Montážním předpisem vydaným výrobcem. Výrobce provádí také zaškolení pracovníků odběratele. Montážní předpis je sepsán obecně. Montážník nebo osoba provádějící stavební dohled jsou povinni dodržet rozteče kotevních úhelníků, pravidelné kotvení řad obkladů, a to podle statického výpočtu výrobce nebo statického výpočtu z projektové dokumentace.

Fasádní systém Lifebrick® je skládaný systém obkladů na konstrukci. Pro dokonalý výsledek je vhodné odebírat obklad z více palet a promíchat v pokládání na připravenou konstrukci. Mít k dispozici potřebné nářadí a vybavení. Provádět průběžnou kontrolu skládání na vazbu a kontrolovat rovinnost horizontální spáry. Výhodou systému Lifebrick® je možná aplikace v zimním období, bez nutnosti technologických přestávek.

Stručný postup

  1. Rozměříme stěnu
  2. Přikotvíme konstrukční profily
  3. Vkládáme tepelnou izolaci (např. z desek ze skelných vláken)
  4. Na konstrukci pokládáme a kotvíme fasádní obklad
  5. Úprava, zateplení stavebních otvorů, parapety

Další informace získáte v písemném Montážním předpisu:

Animace montážního postupu

Nabízíme kompletní montáž fasády Lifebrick na klíč